Svet staršev

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli.

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka v tekočem šolskem letu.

Njegove pristojnosti so opredeljene v Zakonu o organizaciji in  financiranju vzgoje in izobraževanja.

Volitve vodi razrednik. Predstavnik sveta staršev zastopa oddelek in posreduje sklepe, pobude in ideje z roditeljskih sestankov ter obvešča starše o vsebinah in dogovorih sestankov sveta staršev (na roditeljskih sestankih, po elektronski pošti).

Predstavniki staršev

 

Predsednik sveta staršev je g. Harij Furlan

Oddelek Predstavnik staršev
1. AB Sonja Kovačka
2. AB
3. AB
1. AZ Nataša Humar
1. BZ Nataša Varšek Furlan
2. AZ Zorica Šuligoj
2. BZ Petra Mašera
3. AZ Elizaveta Galić
3. BZ Mojca Furlan
4. AZ Iris Žvanut
4. BZ Mojca Rejc