Svet staršev

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli.

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka v tekočem šolskem letu.

Njegove pristojnosti so opredeljene v Zakonu o organizaciji in  financiranju vzgoje in izobraževanja.

Volitve vodi razrednik. Predstavnik sveta staršev zastopa oddelek in posreduje sklepe, pobude in ideje z roditeljskih sestankov ter obvešča starše o vsebinah in dogovorih sestankov sveta staršev (na roditeljskih sestankih, po elektronski pošti).

Predstavniki staršev

 

Predsednik sveta staršev in predstavnik sveta zavoda staršev GZŠ  je g. Alan Vičič

Oddelek Predstavnik staršev
2. AB  Sonja Kovačka
3. AB  –
1. AZ  Polona Vegelj
1. BZ  Maša Božič
2. AZ  Nataša Humar
2. BZ  Nika Mutavčić
3. AZ  Iztok Ušaj
3. BZ  Petra Mašera
4. AZ  Elizaveta Galić
4. BZ  Mojca Furlan