Svet staršev

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli.

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka v tekočem šolskem letu.

Njegove pristojnosti so opredeljene v Zakonu o organizaciji in  financiranju vzgoje in izobraževanja.

Volitve vodi razrednik. Predstavnik sveta staršev zastopa oddelek in posreduje sklepe, pobude in ideje z roditeljskih sestankov ter obvešča starše o vsebinah in dogovorih sestankov sveta staršev (na roditeljskih sestankih, po elektronski pošti).

Predstavniki staršev

 

Predsednik sveta staršev g. Vojko Fon.

Oddelek Predstavnik staršev
1. AB Snežana Đurašević
2. AB Martina Jermol
1. AZ Elizaveta Galič
1. BZ Jasna Ramadani
2. AZ Iris Žvanut
2. BZ Mojca Rejc
3. AZ Marjeta Prohan
3. BZ Mirjan Valečič
4. AZ Martin Pipan
4. BZ Martina Vidmar Podgornik